Mon. Aug 8th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 04/4/2016

We willen allemaal een goede toekomst en een gezond leven. Daarom zullen wij, samen met bedrijven en overheden, op een duurzame manier moeten omgaan met grondstoffen en energie. Om hergebruik te stimuleren, werkt het rijk samen met andere overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan het VANG-programma: Van Afval Naar Grondstof. Het gezamenlijke doel is om meer duurzame producten op de markt te brengen, bewuster te consumeren en meer en beter te recyclen.

Doelstellingen VANG-programma

In het programma zijn doelstellingen met acties benoemd, die aankomende jaren landelijk worden uitgevoerd. Dit gaat om verduurzamen aan de voorkant van de keten (verpakkingen, afvalpreventie of duurzaam materiaalgebruik), verbeteren van afvalscheiding (bewustwording en acties inwoners en bedrijven), aanpassen van bestaand afvalbeleid op de circulaire economie (verhogen % afval scheiden) en de aanpak van ketens en afvalstromen (samenwerking, gescheiden containers, hergebruik grondstoffen).

De belangrijkste VANG activiteiten op een rij

De belangrijkste activiteiten op het gebied van huishoudelijk afval zijn ten eerste dat gemeenten ambitieuze beleidsdoelen formuleren en hier ook werk van maken. Ten tweede moeten inwoners zich bewust zijn van het belang van afvalpreventie en afvalscheiding en ten slotte moeten ketenpartijen, zoals Meerlanden, gemeenten, recyclefabriek SUEZ en anderen beter samenwerken om de kringloop rond te maken.

Van 50% naar 75% afvalscheiding

De gemiddelde afvalscheiding in Nederland bedraagt circa 50%. In het landelijke programma VANG is de ambitie opgenomen dat de hoeveelheid restafval in 2020 is gehalveerd. Dit komt neer op een gemiddelde hoeveelheid restafval van 100 kg/inwoner en een afvalscheiding van 75%. Afhankelijk van de uitgangspositie, die per gemeente verschillend is, moeten er flink wat stappen worden genomen om deze ambitie te kunnen waarmaken.

Gemeentelijke ambities

Met alleen voorlichting en het verbeteren van de huidige afvalinzameling worden de VANG-doelen niet behaald. In diverse gemeenten mogen nu ook drinkpakken, en soms ook blik bij plastic verpakkingen. Dit leidt echter tot een kleine verbetering in afvalscheiding van maximaal 2-3%. Een integrale aanpak van alle afvalstromen (inclusief grofvuil inzameling) is noodzakelijk om het restafval in 2020 gehalveerd te krijgen. Daarom roepen gemeenten alle inwoners op om hierbij te helpen. Gemak speelt hierbij een belangrijke rol. Meer service, zoals het aan huis ophalen van de te recyclen materialen, stimuleert de gescheiden inzameling.

Volg Begin van iets moois

Op www.beginvanietsmoois.nl staan tips, artikelen en nieuws over afval scheiden voor inwoners uit gemeenten Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen. Volg ons Begin van iets moois Facebook pagina en Twitteraccount voor nieuws uit de regio en voorbeelden van inwoners en help je gemeente naar 75% afvalscheiding! Beter voor het milieu, je omgeving én de toekomst van je kinderen.

Tips, ideeën, reacties en foto’s over afval scheiden zijn van harte welkom!


blik en drinkpakken, Gemeente Bloemendaal, Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemstede, Gemeente Hillegom, Gemeente Katwijk, Gemeente Lisse, Gemeente Noordwijkerhout, Gemeente Teylingen, GFT, Meerlanden, Plastic en drinkpakken

By admin